دانشکده صنعت نفت و گاز دانشگاه ایلام

گروه مهندسی شیمی 91

دانشجویان ردیف اول کلاس همه باهوشن...

ولی زمانیکه دانشجویان ردیف آخر مایل به رقابت نباشن...

 
جواب يك دانشجوی دانشگاه واشينگتن به يک سؤال امتحان شيمی آنچنان جامع و کامل بوده که توسط پروفسورش در شبکهء جهانی اينترنت پخش شده و دست به دست ميگرده خوندنش سرگرم‌کننده است .
ادامه مطلب |  
منابع مطالعاتی

انتقال حرارت
: انتقال حرارت هولمن، اینكروپرا، (انتقال حرارت، مهندس خداكرمی)، چالكش

ترمودینامیك: ترمودینامیك مهندسی شیمی ون‌نس، ترجمه دكتر محمد سلطانیه، (ترمودینامیك، مهندسی شیمی، مهندس طاهری، انتشارات هرمزگان)ترمودینامیك، انتشارات سنجش

مكانیك سیالات: MCCabe - وایت – استریتر، (مكانیك سیالات، سمیع‌پور، انتشارات پوران پژوهش)، مكانیك سیالات، انتشارات راهیان ارشد

كنترل فرایندها: كتاب كنترل فرایند در مهندسی شیمی دكتر نیك‌آذر- كتاب كنترل فرایند Coughnowr، (كنترل فرآیندها، انتشارات سنجش)

انتقال جرم و عملیات واحد: كتاب رابرت تریبال ترجمه دكتر كاغذچی و دكتر سهرابی- كتاب انتقال جرم و عملیات واحد دكتر محمود میرزازاده انتشارات دانشگاه صنعتی امیركبیر و دانشگاه هرمزگان - كتاب MCCabe، انتقال جرم و عملیات واحد دكتر سمیع‌پور، انتقال جرم و عملیات واحد دكتر بهمن‌یار

سینتیك و طراحی راكتورهای شیمیایی: طراحی راكتورهای شیمیایی ترجمه دكتر مرتضی سهرابی، (سینتیك و طراحی راكتور، انتشارات سنجش)

ریاضیات: كتاب كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دكتر نیك‌آذر و دكتر خراط (ریاضیات عددی، مهندسی خداكرمی) كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران تألیف دكتر شهره فاطمی – كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی انتشارات راهیان ارشد

زبان عمومی: 1- گرامر زبان عمومی كلیه رشته‌های كارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: كانون فرهنگی آموزش. 2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگی آموزش

زبان اختصاصی: انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی انتشارات سمت

بیوشیمی و میكروبیولوژی عمومی: میكروبیولوژی عمومی دكتر فریدون ملك‌زاده- میكروبیولوژی صنعتی دكتر كاظمی ویسری انتشارات دانشگاه شریف-
بیوشیمی عمومی گروه پزشكی انتشارات دانشگاه تهران- خلاصه مباحث مهندسی شیمی انتشارات اركان

«منابع مطالعاتی دیگری كه داوطلبان می‌توانند از آنها استفاده كنند: كتاب خلاصه مباحث مهندسی شیمی انتشارات پردازش- مجموعه تستهای كارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران- مجموعه تست‌های كارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات كانون فرهنگی آموزش - كتاب مهندسی شیمی، انتشارات اركان

مهندسی مخازن: 1- Applied petroleum reservior engineering by : Craft 2 ـ جزوه در مورد : اطلاعات كلی در مورد مهندسی مخازن ، نفت و رفتار P.V.T هیدروكربنها

سیالت دو فازی: 1- Two Phase flow in pipes by:Beggs and Brill 2 ـ جریان‌های دو فازی تالیف : دكتر مشفقیان و دكتر شریعغتی 3 ـ خواص سیالات نفتی
تالیف : دكتر مشفقیان و دكترنصری‌فر4- اصول طراحی هیدرولیكی خطوط لوله انتقال جریان‌های دوفازی، تألیف: دكتر علی وطنی، چاپ جهاد دانشگاهی- دانشگاه تهران

مهندسی نفت : 1- Drilling Engineering by : Adams 2- Dirlling and casing opration by : J.A.Short 3 ـ روشهای حفاری تالیف : دكتر مرتضی اصانلو

 

 

 


توجه مهم : منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی درآزمون ارشد نمی باشد.

سامانه ملي مقالات و تحقيقات دانشگاهي
www.parsidoc.com